Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Τηλ : +30 2310232193
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
    ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Υπηρεσίες

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

- Συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύνταξη του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων)
- Εκπόνηση Σχέδιων Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
- Σχεδιασμός, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων και Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης (Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου, ΣΒΑΚ κ.ά)
- Μελέτες Σκοπιμότητας Ίδρυσης Επιχειρήσεων ΟΤΑ
- Υποστήριξη για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων στο πλαίσιο του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΠΕΠ - ΕΣΠΑ 2014-20, ΕΠΑΝΕΚ
- Υποστήριξη για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-27
- Υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων και διαχείριση έργων των Κοινωνικών Δομών του ΕΚΤ
- Υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και προβολής δομών ΕΚΤ
- Υποστήριξη της διαχείρισης και υλοποίησης του ΤΕΒΑ
- Υπηρεσίες Οργάνωσης (Σύνταξη / Τροποποίηση ΟΕΥ, Σύνταξη Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας κλπ.)
- Υποστήριξη στο σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας (INTERREG, URBACT, HORIZON, EUROPAID)