Εύπολις Συμβουλευτική

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποστήριξη Διεθνών Συνεργασιών

Στην κατηγορία αυτή των υπηρεσιών περιλαμβάνονται:

  • Υποστήριξη στη παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας
  • Ανάπτυξη διεθνών δεσμών και συνεργασιών – Διαμόρφωση εταιρικών σχημάτων – Σύνταξη προτάσεων
  • Συντονισμός και διαχείριση έργων εδαφικής συνεργασίας