Εύπολις Συμβουλευτική

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οργανωτικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός της Αυτοδιοίκησης

Στις υπηρεσίες της κατηγορίας ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

  • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προγραμματικός Σχεδιασμός 4-ετίας
  • Σχέδιο Μετάβασης («Οδικός Χάρτης») στις νέες δομές του Σχεδίου «Καλλικράτης»
  • Επιχειρησιακός Προγραμματισμός
  • Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων
  • Αναμόρφωση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών
  • Μελέτες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης

Ειδικά, για τους δημόσιους οργανισμούς και τις δημοτικές επιχειρήσεις, παρέχονται υπηρεσίες όπως:

  • Σχέδιο συγχωνεύσεων των υπαρχουσών επιχειρήσεων
  • Αναμόρφωση καταστατικού και κανονισμών σύμφωνα με τον ΚΔΚ
  • Μελέτες σύστασης και λειτουργίας Δημοτικών Επιχειρήσεων και ΜΚΟ
  • Μελέτες σκοπιμότητας-βιωσιμότητας για τη δημιουργία και σύσταση νέων φορέων