Εύπολις Συμβουλευτική

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποστήριξη στο Σχεδιασμό και Διαχείριση Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων

Στη κατηγορία αυτή των υπηρεσιών περιλαμβάνονται:

  • Σύνταξη Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Παρεμβάσεων (Απασχόληση, Τοπική Ανάπτυξη κλπ.)
  • Προετοιμασία ΤΔΕ & ωρίμανση έργων για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
  • Εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ενεργοποίηση νέων & καινοτόμων δράσεων στο πλαίσιο των
  • Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Μελέτες:

  • Κόστους-Οφέλους
  • Περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης
  • Εξειδίκευσης για την ενεργοποίηση μέτρων  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ