Εύπολις Συμβουλευτική

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποστήριξη των Δήμων και Περιφερειών στο ξεκίνημα του Προγράμματος "Καλλικράτης"

Για τη συμβουλευτική υποστήριξη των Δήμων και Περιφερειών στο ξεκίνημα του Προγράμματος "Καλλικράτης", η ΕΥΠΟΛΙΣ έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών που αποτελείται από τέσσερις δέσμες υπηρεσιών:

 

Κύκλος Διοίκησης Δήμων & Περιφερειών

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προγραμματικός Σχεδιασμός 3-ετίας
 • Επιχειρησιακός Προγραμματισμός
 • Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων
 • Αναμόρφωση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών

Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

 • Καταγραφή, αποτύπωση και νομική τεκμηρίωση ακίνητης περιουσίας
 • Σχέδιο Ανάπτυξης (development concept)
 • Μελέτες σκοπιμότητας/βιωσιμότηταςκαι υποστήριξη της διαδικασίας εξεύρεσης επενδυτών
 • Προσυμβατική υποστήριξη ΣΔΙΤ & συμβάσεων παραχώρησης

Τεχνική Υποστήριξη σε Έργα ΕΣΠΑ

 • Σύνταξη Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Παρεμβάσεων (Απασχόληση, Τοπική / Περιφερειακή Ανάπτυξη κλπ.)
 • Προετοιμασία –ωρίμανση έργων για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΤΔΕ)
 • Μελέτες Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Τεχνική Υποστήριξη
 • Μελέτες Κόστους-Οφέλους

Υποστήριξη των Δημοτικών Επιχειρήσεων

 • Σχέδιο συγχωνεύσεων των υπαρχουσών επιχειρήσεων
 • Αναμόρφωση καταστατικού και κανονισμών σύμφωνα με τον Κώδικά Δήμων και Κοινοτήτων και
 • Μελέτη βιωσιμότητας Δημοτικής Επιχείρησης