Εύπολις Συμβουλευτική

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι προκλήσεις της εποχής

Οι μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς αυτοί μπορούν επιγραμματικά να συνοψισθούν ως:

 • η υλοποίηση της αναδιοργάνωσης της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος "Καλλικράτης"
 • η πολυ-επίπεδη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης και η αποκατάσταση σχέσης εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ του Κράτους και των πολιτών
 • η κινητοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού της ελληνικής περιφέρειας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
 • η λογοδοσία και ο έλεγχος στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
 • η δημιουργία ενός αναπτυξιακού προτύπου ενεργειακής και περιβαλλοντικής αειφορίας με αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΥΠΟΛΙΣ έχει προσανατολίσει τις δραστηριότητές της σε τέσσερις άξονες:

 1. στα προγράμματα ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, που θα υλοποιηθούν τόσο ως συγχρηματοδοτούμενες δημόσιες παρεμβάσεις όσο και ως επενδύσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA
 2. στην διοίκηση της μετάβασης των αυτοδιοικητικών οργανισμών στο πλαίσιο του Προγράμματος "Καλλικράτης" σε συνδυασμό με δράσεις ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 3. στην υλοποίηση παρεμβάσεων "πράσινης" ανάπτυξης με έμφαση την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των ΑΠΕ
 4. στην αξιοποίηση δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας με παράλληλη στόχευση την παραγωγή εσόδων και την ανάπτυξη τοπικών πυρήνων και περιφερειακών πόλων κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης

Γενικές κατηγορίες δραστηριοτήτων

Η ΕΥΠΟΛΙΣ έχει ως κύρια δραστηριότητά της την παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών. Αποδέκτες των υπηρεσιών της εταιρείας είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς με έμφαση τις Περιφερειακές Αρχές, τους Δήμους και τις Αναπτυξιακές Εταιρείες.

Οι γενικές κατηγορίες δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι:

 1. Υποστήριξη στο Σχεδιασμό και Διαχείριση Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων
 2. Υποστήριξη της Αυτοδιοίκησης σε Οργανωτικά Θέματα
 3. Αξιοποίηση Δημόσιας & Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας
 4. Υποστήριξη Δημόσιων Οργανισμών και Δημοτικών Επιχειρήσεων
 5. Αξιολογήσεις Προγραμμάτων και Έργων
 6. Υποστήριξη Διεθνών Συνεργασιών
 7. Υποστήριξη Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και ΜΚΟ