Εύπολις Συμβουλευτική

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ενδεικτικά Έργα

Η ΕΥΠΟΛΙΣ έχει ενδεικτικά συμμετάσχει στην υλοποίηση των κάτωθι έργων:
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξηςγια τη συμμετοχή και προετοιμασία του Δήμου Ικαρίας στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020
 • Τεχνικός Σύμβουλος Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας από τις ΜΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας και λοιπών ενεργειών, ως αποτέλεσμα των δράσεων του προγράμματος Smart+ και για την ολοκλήρωσή του
 • Πραγματοποίηση Έκθεσης Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου «AUTONEST - Automated Telemetric applications for operational monitoring in Nestos River Basin», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007 - 2013»
 • Πραγματοποίηση Έκθεσης Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου «RIVERALERT - Decision Support System for flood risks alert in Strymon/Struma River Basin», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007 - 2013»
 • Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής επιμορφώσεως και εκπαιδεύσεως ανέργων των κλάδων Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας – Διακίνησης και Συντήρησης αυτοκινήτων και Κατασκευών Δομικών Υλικών, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, Ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και Υπηρεσιών Web-TV, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 - 2013
 • Σύμβουλος Διοίκησης – Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας του Δήμου Αγίου Νικολάου για την πράξη «ΔΙΑΥΛΟΣ – Δημιουργία και αξιολόγηση ενιαίας μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων ευφυών μεταφορών (ΣΕΜ) για νησιωτικές πόλεις μεσαίου μεγέθους», στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007 - 2013
 • Yποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013» «Δράσεις Εφαρμογής Προγράμματος “Καλλικράτης” – Β’ φάση»
 • Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Έργου «Covenant Capacity» στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Ικανοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προώθηση Τοπικών Ενεργειακών και Κλιματικών Δράσεων – από τον σχεδιασμό ως τη δράση και την παρακολούθηση
 • Συμμετοχή στην Ομάδα Δράσης εκπόνησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 • Υποστήριξη στην οικονομική διαχείριση και διοίκηση του έργου «Προστασία και ανόρθωση των υδατικών και δασικών πόρων του Ν. Ροδόπης»
 • Εμπειρογνωμοσύνη με θέμα «Καθορισμός Πλαισίου και Προδιαγραφών (Εμπειρογνωμοσύνη) για τη Δημιουργία Δικτύων Τοπικών Προϊόντων Ποιότητας και Τοπικών Ποικιλιών» στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): «Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.»
 • Σύμβουλος υποστήριξης για το συντονισμό και τη διαχείριση του έργου Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εργαλείων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης Θερμαϊκού Κόλπου: Πιλοτική Εφαρμογή στη Δυτική Παράκτια Ζώνη
 • Εμπειρογνωμοσυνη για τη διερεύνηση εφαρμογής δράσεων μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 • Εμπειρογνωμοσύνη για τη διερεύνηση εφαρμογής δράσεων μέσω του JESSICA στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Υπηρεσίες στο Πλαίσιο της Κατάρτισης Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη Δημιουργία και Τρίμηνη Πιλοτική Λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση στο Δήμο Εχεδώρου
 • Εμπειρογνωμοσύνη για τη Διερεύνηση Εφαρμογής Δράσεων Μέσω του JESSICA στην Περιφέρεια Αττικής
 • Ο Ρόλος των Αναπτυξιακών Α.Ε. στην Εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης - Διερεύνηση Χρηματοδοτικών Δυνατοτήτων